SKUTECZNA POMOC PRAWNA

Kancelarie: Kraków i Nysa
Radca prawny Michał Olszyński specjalizuje się w sprawach dotyczących nieruchomości i lokali, spadkach i rozwodach.

SKUTECZNA POMOC PRAWNA
Kancelarie: Kraków i Nysa
Radca prawny Michał Olszyński specjalizuje się w sprawach dotyczących nieruchomości i lokali, spadkach i rozwodach.

SKUTECZNA POMOC PRAWNA
Kancelarie: Kraków i Nysa
Radca prawny Michał Olszyński specjalizuje się w sprawach dotyczących nieruchomości i lokali, spadkach i rozwodach.

1
1

DORADZTWO PRAWNE

Radca prawny Michał Olszyński specjalizuje się w doradztwie prawnym i reprezentacji sądowej w sprawach dotyczących nieruchomości, spadków, a także rozwodów. Kancelaria ma jednak doświadczenie również w innych dziedzinach prawa.

WSPÓŁPRACA

Kancelaria współpracuje z wieloma podmiotami gospodarczymi i społecznymi, świadcząc usługi prawne oraz wymieniając doświadczenia i rozwijając działalność. 

Zobacz więcej

PRO PUBLICO BONO

Kancelaria pomaga również osobom, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji osobistej, zdrowotnej lub finansowej, a jednocześnie potrzebna jest im pomoc i reprezentacja prawna. 

Zobacz więcej

Limit transakcji, zdjęcie

Zmiana limitu w transakcjach gotówkowych między przedsiębiorcami – 15 tys. zł zamiast 15 tys. Euro

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

      Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016.829 t.j. z dn. 10.11.2016 r., dalej: u.s.d.g.), która m. in. dotyczy bardzo istotnej praktycznie zmiany w rozliczeniach gotówkowych między podmiotami gospodarczymi. Zgodnie z art. 22 ust. 1 u.s.d.g. w nowym brzmieniu Czytaj więcej

wypadek002

Oddalenie się z miejsca wypadku to nie zawsze ucieczka – jak należy rozumieć art. 178 k.k.?

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

    Zgodnie z art. 178 § 1 Kodeksu karnego (k.k.) sprawca wypadku komunikacyjnego, jak również katastrofy komunikacyjnej oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa takiej katastrofy, odpowiada surowiej za popełnione przestępstwo, jeśli w momencie zdarzenia był w stanie nietrzeźwości, po użyciu środków odurzających lub gdy zbiegł z miejsca zdarzenia. Wówczas sąd takiemu sprawcy wymierza karę pozbawienia wolności od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonej o połowę do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonej o połowę. Kara więc w założeniu będzie surowsza. Dodatkowo wskazać trzeba, że skazanie za przestępstwo, którego kwalifikacja obejmuje art. 178 k.k., może wiązać się ze znaczną dolegliwością finansową. Zgodne z art. 43 pkt 4 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.2013.392 z dnia 26.03.2012 r.) ubezpieczyciel, który wypłacił odszkodowanie poszkodowanemu z polisy OC, dysponuje roszczeniem regresowym do sprawcy wypadku, jeżeli ten zbiegł z miejsca zdarzenia. Oprócz skutków prawnokarnych ucieczka z miejsca wypadku może przenosić na sprawcę ciężar finansowy skutków wypadku – szkód materialnych oraz zdrowotnych (także zadośćuczynienia za doznaną wypadkiem krzywdę).

    Zgodnie z art. 177 § 1 k.k. za przestępstwo odpowiada ten, kto naruszając chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 k.k. (obrażenia określane jako tzw. średni uszczerbek na zdrowiu).

    W przypadku zarzucenia sprawcy wypadku ucieczki z miejsca zdarzenia kwalifikacja prawna czynu w akcie oskarżenia określona jest zwykle jako czyn z art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. Abstrahując w tym miejscu od sporów doktrynalnych i orzeczniczych dotyczących charakteru art. 178 § 1 k.k. oraz funkcjonujących w obrocie prawnym koncepcji dotyczących tego, czy zbiegnięcie z miejsca wypadku jest osobnym czynem, powodującym wieloczynowość przestępstwa kwalifikowanego z art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k., czy też jedynie przepis ten stanowi o zaostrzonej odpowiedzialności karnej na etapie wymierzania kary, czy też mamy do czynienia z typem kwalifikowanym wypadku komunikacyjnego z art. 177 § 1 k.k., niewątpliwie ugruntowana została wykładnia art. 178 § 1 k.k., na podstawie której zaostrzoną odpowiedzialność można przypisać takiemu sprawcy wypadku, który odjechał z miejsca zdarzenia w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej. Tak właśnie rozumiany jest użyty przez ustawodawcę zwrot „zbiegł z miejsca zdarzenia”.

    Czy więc w każdym przypadku, gdy sprawca wypadku nie zatrzyma się, poniesie surowszą odpowiedzialność za przestępstwo?

    Jak wskazał Sąd Najwyższy, „Zbiegnięcie z miejsca zdarzenia […] ma miejsce wówczas, gdy sprawca oddala się z miejsca wypadku w zamiarze uniknięcia odpowiedzialności, w szczególności uniemożliwienia lub utrudnienia ustalenia jego tożsamości, okoliczności zdarzenia i stanu nietrzeźwości” – tak zdecydował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 marca 2001 r., III KKN 492/99, OSNKW 2001, nr 7-8, poz. 52. Sąd  Najwyższy zatem staje na stanowisku, że decydujący przy oddaleniu się sprawcy wypadku drogowego z miejsca jego zaistnienia jest zamiar uniknięcia odpowiedzialności. Z prawnego punktu widzenia istotne znaczenie mają ustalenia faktyczne, Sąd Najwyższy odrzuca bowiem wszelki automatyzm i schematyzm przy ocenie zachowania sprawcy wypadku drogowego, który oddalił się z miejsca zdarzenia. Dyrektywy Sądu Najwyższego zmierzają w kierunku konieczności precyzyjnego ustalenia zamiaru sprawcy, wolnego od domniemań, czy też ograniczającego się wyłącznie do zewnętrznej oceny określonych zachowań – odjazdu samochodem z miejsca zdarzenia (Tak też: K. Pawelec, Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016, str. 84). „O ucieczce kierowcy z miejsca wypadku można mówić wtedy, gdy oddala się z miejsca wypadku, by uniknąć zidentyfikowania go, by utrudnić ustalenie przyczyn wypadku bądź też by uniknąć ewentualnej odpowiedzialności za spowodowanie wypadku” (Vide: A. Bachrach, glosa do postanowienia SN z dnia 27 sierpnia 1968 r., Rw 948/68, PiP 1969, z. 10, s. 703; podobnie: wyrok SN z dnia 17 stycznia 2012 r., V KK 389/11, OSNKW 2012, nr 4, poz. 42, gdzie SN stwierdził: „Dla przyjęcia kwalifikacji prawnej obejmującej przepis art. 178 § 1 k.k. z powodu zbiegnięcia z miejsca zdarzenia, niezbędne jest przypisanie sprawcy umyślności co do tego, iż przez zbiegnięcie zmierzał on do uniknięcia odpowiedzialności za zachowanie, które wyczerpało znamiona ustawowe przestępstw stypizowanych w art. 177 k.k.”).

    Zatem zachowanie, które z perspektywy zewnętrznego obserwatora może wyglądać na ucieczkę sprawcy z miejsca wypadku, nie zawsze musi zostać zakwalifikowane z art. 178 k.k. Przyjmuje się przy tym, że zamiar sprawcy wypadku oddalającego się z miejsca zdarzenia musi być bezpośredni. Oznacza to, że sprawcą musi chcieć uniknąć odpowiedzialności lub przynajmniej ograniczyć jej rozmiary (bo np. prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, bądź też bez uprawnień do kierowania pojazdem). Nie wystarczy, że sprawca oddalający się z miejsca zdarzenia godzi się z uniknięciem w ten sposób odpowiedzialności karnej (a więc działa w zamiarze ewentualnym; por.: Wyrok SN z dnia 6 lipca 2011 r., II KK 23/11, LEX nr 898593).

Radca prawny Michał Olszyński – obrońca w sprawach karnych dotyczących wypadków komunikacyjnych oraz innych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Kancelaria w Nysie – dojazd windą bez ograniczeń

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

     Uprzejmie informuję, że w reakcji na uwagi klientów z Nysy i okolic odblokowany został w całości dojazd windą na VII piętro budynku Ratusza w Nysie (Rynek 36C), gdzie znajduje się biuro tutejszej kancelarii. Nie jest już konieczne korzystanie z pomocy dozorcy. Można swobodnie dostać się do kancelarii poprzez wciśnięcie w windzie numeru „7”.

Radca prawny Michał Olszyński

Zapraszamy do biur stacjonarnych w Krakowie i Nysie

Zobacz jak zamówić konsultacje

1. Zdefiniuj swój problem.
2. Przygotuj swoje pytania.
3. Zadzwoń pod numer
+48 606 282 441 lub (12) 431 08 50,
wyślij maila na adres kancelaria@prawnik-olszynski.pl
lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Najczęściej zadawane pytania

1. Kim jest radca prawny?
Radca prawny to zawód zaufania publicznego, obarczony szczególnymi wymogami w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i predyspozycji osobistych. Radcowie prawni mają uprawnienia do świadczenia wszelkiej pomocy prawnej, z wyjątkiem z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe. Od 1 lipca 2015 roku radcowie prawni zyskają również uprawnienia do obrony w sprawach karnych.

2. Ile kosztuje porada prawna?
Przyjętą praktyką w obrocie prawnym jest, że kwestię wyceny usług prawnych ustala się indywidualnie z konkretnym klientem, w zależności od stopnia skomplikowania problemu, danej dziedziny prawa, formy porady (telefoniczna, mailowa, ustna, pisemna) oraz oczekiwań klienta.

3. Czy radca prawny może mnie zastępować przed sądem?
Radca prawny ma szczególne uprawnienia w zakresie reprezentacji sądowej, zarówno w postępowaniach cywilnych, karnych, jak i sądowoadministracyjnych.

4. Czy skorzystać z pomocy prawnej na odległość?
Kancelaria Radcy Prawnego Michała Olszyńskiego umożliwia i praktykuje współpracę z klientami na odległość, co dotyczy zarówno kontaktu telefonicznego, mailowego, jak i za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Priorytetem jest zawsze komfort klienta, a także potrzeba szybkiego i sprawnego działania w interesie klienta.

Oferta kancelarii

poznaj najskuteczniejszą drogę do rozwiązania Twojej sprawy

  • Obsługa bieżąca przedsiębiorstw
  • Prawo spółek (zakładanie spółek osobowych i kapitałowych, obsługa prawna działalności organów spółek prawa handlowego)
  • Ochrona dóbr osobistych (pozwy cywilne i prywatne akty oskarżenia, wnioski o zabezpieczenie roszczeń)

Mecenas zapewnia wszechstronną pomoc prawną zarówno podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym. W zakres jego kompetencji wchodzą różne dziedziny prawa, w tym prawo spadkowe, rozwody, prawo karne, prawo autorskie, prawo spółek czy prawo Internetu. Jako prawnik firmowy podejmuje się bieżącej obsługi firm i instytucji, dbając o właściwe zabezpieczenie ich interesów. Wszyscy Klienci kancelarii mogą liczyć na rzetelne doradztwo prawne i pomoc w nawet trudnych sprawach. Do każdego Klienta i jego potrzeb podchodzimy indywidualnie.  Możemy Państwa zapewnić, że nie będziecie rozczarowani poziomem naszych usług. Oferta kancelarii prawnej skierowana jest szczególnie do mieszkańców Krakowa, Nysy i okolic.

AKTUALNOŚCI.

Istotne informacje w tematyce prawnej

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY