ETPC: odmowa udzielenia świadczenia rodzinnego z uwagi na brak obywatelstwa niezgodna z prawem

By Kwiecień 14, 2014 artykuły No Comments
Europejski_Trybunal_Praw

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał w wyroku z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie nr 17120/09, Dhahbi przeciwko Włochom, że odmowa przyznania dodatku rodzinnego pracownikowi-imigrantowi ze względu na brak obywatelstwa państwa przyjmującego ma charakter dyskryminujący i naruszał prawo do poszanowania życia rodzinnego przewidziane przez art. 8 i art. 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Skargę do Trybunału wniósł Afrykańczyk, który jednak legalnie przebywał i pracował we Włoszech. Problemem dla Skarżącego okazało się to, że w przeciwieństwie do pracowników – obywateli państw należących do Unii Europejskiej – nie przysługiwało mu dodatkowe świadczenie rodzinne dla rodzin wielodzietnych. Rozpatrując skargę Trybunał uznał zarzuty i stwierdził naruszenie Konwencji.

W ocenie Trybunału różnica w traktowaniu skarżącego, wynikająca z posiadania przez niego obywatelstwa innego niż unijne (w tym wypadku chodziło o Tunezyjczyka), nie miała obiektywnego i racjonalnego uzasadnienia. Skarżący przebywał i pracował we Włoszech legalnie, w związku z czym w żaden sposób nie naruszał prawa imigracyjnego. Co więcej, skarżący uiszczał wszelkie należności publicznoprawne, a jego pobyt nie stanowił dodatkowego obciążenia dla włoskiego budżetu państwa.

Trybunał nie uznał argumentacji rządu włoskiego, który powoływał się na względy budżetowe i motywował odmowę przyznania świadczenia interesami finansowymi państwa. Trybunał uznał wagę takich motywów, lecz jednocześnie wskazał, iż są one niewystarczające i nie zachowują sprawiedliwej równowagi pomiędzy interesami skarżącego a interesami państwa włoskiego.