Category Archives: sprawy

Rozwód, zdjęcie, obrączki

Ile czasu trzeba odczekać od rozstania, aby wnieść pozew o rozwód?

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

Przepisy k.r.o. w sposób jednoznaczny nie pozwalają odpowiedzieć na pytanie, jak długo powinien trwać rozpad pożycia małżeńskiego, aby uznać, iż stan ten jest trwały. W praktyce zwykle odczekuje się co najmniej kilka miesięcy, zanim złożony zostanie pozew o rozwód. Warto jednak wskazać, że sądy rozpatrujące sprawy rozwodowe są tak obciążone pracą i znaczącym wpływem pozwów rozwodowych, że zanim dojdzie do pierwszej rozprawy w danym postępowaniu rozwodowym, może minąć wiele miesięcy, w czasie których „trwałość” rozpadu pożycia małżeńskiego pogłębia się. Zgodnie z wykładnią prezentowaną przez Sąd Najwyższy „krótki upływ czasu od daty zawarcia związku małżeńskiego przez osoby w młodym wieku i krótki stosunkowo okres rozkładu pożycia nie wyłączają same przez się orzeczenia rozwodu” (por. Wyrok SN z 14.12.1984 r., sygn.  III CRN 272/84, LEX nr 3074, opubl. OSNCP 1985, nr 9, poz. 135). Czytaj więcej

Zmiana siedziby głównej kancelarii

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

    Uprzejmie informuję, że od dnia 1 października 2015 roku krakowska siedziba kancelarii „MO” Michał Olszyński Kancelaria Radcy Prawnego mieści się przy ulicy gen. Tadeusza Kościuszki 43 na I piętrze budynku. Do kancelarii w sposób dogodny można dostać się zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. Poruszając się komunikacją miejską do kancelarii można dojechać liniami tramwajowymi nr 1, 2 i 6 oraz autobusami nr 109, 229 i 409. Należy wysiąść na przystanku „Komorowskiego”, zaledwie kilkanaście metrów od budynku, w którym mieści się kancelaria.

   Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17.

Radca prawny Michał Olszyński

Odszkodowanie, wypadek

Zadośćuczynienie za potrącenie na przejściu dla pieszych

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

    Pełnym uwzględnieniem powództwa zakończyła się sprawa prowadzona przez kancelarię Michała Olszyńskiego dotycząca potrącenia na jednym z bardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych w Nysie. Mimo sprzeciwu ubezpieczyciela, który żądał oddalenia powództwa w całości z uwagi na wcześniejsze dobrowolne wypłacenie części roszczenia, sąd podzielił argumentację pełnomocnika poszkodowanej – radcy prawnego Michała Olszyńskiego i uwzględnił powództwo w całości. Wydany wyrok zabezpiecza również roszczenia poszkodowanej na przyszłość – na wypadek, gdyby ujawniły się kolejne skutki zdrowotne potrącenia bądź perspektywy na odpłatne leczenie lub rehabilitację.

     Wyrok Sądu Rejonowego w Nysie jest nieprawomocny. Pozwany ubezpieczyciel, który zastępuje  w procesie sprawcę potrącenia, ma prawo do apelacji.

      Wskazania wymaga, że w sprawach odszkodowawczych, w tym w przypadku zdarzeń komunikacyjnych, stosownie do art. 444  i art. 445 Kodeksu cywilnego, można domagać się nie tylko odszkodowania, które pokryje straty majątkowe i koszty leczenia oraz utracony zarobek, lecz również zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie jest tym elementem roszczeń odszkodowawczych, które ma najbardziej uznaniowy i trudno wymierzalny charakter. W praktyce jednak zadośćuczynienie często przewyższa znacząco odszkodowanie. Istotnym elementem postępowania dowodowego staje się w takiej sytuacji akcentowanie i dokładne opisywanie przeżyć poszkodowanego po wypadku, jego trudności w życiu codziennym, czy też np. alienacji społecznej.

Trybunal Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny: Zwrotu wywłaszczonej nieruchomości może żądać współwłaściciel bez zgody pozostałych

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

           W dniu 14 lipca 2015 roku w sprawie sygn. SK 26/14 Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zgodność z Konstytucją RP przepisu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, który uzależniał możliwość dochodzenia zwrotu wywłaszczonej na cele publiczne nieruchomości przez jednego z jej byłych współwłaścicieli od zgody pozostałych współwłaścicieli. Czytaj więcej

pieczątka, precedensowa sprawa o przekształcenie prawa do lokalu

Precedensowa sprawa o przekształcenie prawa do lokalu – wygrana Mec. Olszyńskiego w sprawie p-ko spółdzielni mieszkaniowej

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

     Wyrokiem z dnia 1 lipca 2015 roku przed Sądem Okręgowym w Opolu w sprawie I C 436/12 zakończyło się w I instancji postępowanie w sprawie z powództwa klienta reprezentowanego przez radcę prawnego Michała Olszyńskiego przeciwko jednej z opolskich spółdzielni mieszkaniowych.  Sprawa miała charakter precedensowy, albowiem dotyczyła żądania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność w sytuacji, gdy spółdzielnia nabyła budynek (i lokal) od byłego zakładu pracy powoda nieodpłatnie. Sąd uwzględnił powództwo w całości i Czytaj więcej

nowoczesne wnętrze, wykład mecenasa Olszyńskiego

Szkolenie pt. „Przestępstwa i nadużycia gospodarcze” – wykłady prowadzone przez Mec. Olszyńskiego

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

W dniach 25-26 czerwca 2015 roku w Centrum Giełdowym S.A. w Warszawie odbyło się szkolenie zorganizowane przez firmę Eurofinance Training Sp. z o.o. pt. „Przestępstwa i nadużycia gospodarcze. Ocena ryzyka – zapobieganie – zabezpieczanie”. Znaczącą część wykładów przeprowadził Mecenas Michał Olszyński, który przedstawił uczestnikom problematykę dotyczącą:

– Nadużyć i oszustw z wykorzystaniem systemów informatycznych,

– Przestępczości gospodarczej jako elementu nieuczciwej konkurencji,

– Odpowiedzialności karnej za nadużycia gospodarcze,

– Zwalczania przestępczości gospodarczej,

– a także dotyczącą prewencji przy przeciwdziałaniu powstawaniu nadużyć gospodarczych.

Protest wyborczy

Wybory Prezydenta RP – jak złożyć protest wyborczy?

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

     Organizacja wyborów powszechnych budziła w przeszłości niejednokrotnie wątpliwości dotyczące prawidłowości ich przeprowadzenia. Mogliśmy obserwować kontestowanie wyborów szczególnie w przypadku ostatnich jesiennych wyborów samorządowych. Co w sytuacji, gdy zaobserwujemy łamanie prawa przy wyborach prezydenckich? Czy przysługuje Nam protest wyborczy? Jeśli tak – gdzie go złożyć?  Czytaj więcej

Wykład mecenasa Olszyńskiego na konferencji Prawo w internecie

Wykład Mec. Olszyńskiego na konferencji „Prawo w Internecie”

By | artykuły, sprawy, Wydarzenia | No Comments

         W dniu 17 kwietnia 2015 roku w krakowskim hotelu „Rubinstein” odbyła się konferencja pod nazwą „II Ogólnopolskie Forum Rzeczników Prasowych – Prawo w Internecie”. Wśród prelegentów – prawników i specjalistów od informatyki śledczej i prawa internetowego – był radca prawny Michał Olszyński, który przedstawił uczestnikom praktyczne zagadnienia dotyczące sądowego „aresztowania materiału prasowego”. Wykład koncentrował się na postępowaniu zabezpieczającym i możliwości uzyskania sądowego zakazu rozpowszechniania publikacji w Internecie. Mec. Olszyński poruszył również problematykę transgraniczną, w szczególności w kontekście Rozporządzenia Rady WE nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych ( Dz.Urz.WE 2001 L 12/1).