Precedensowa sprawa o przekształcenie prawa do lokalu – wygrana Mec. Olszyńskiego w sprawie p-ko spółdzielni mieszkaniowej

pieczątka, precedensowa sprawa o przekształcenie prawa do lokalu

     Wyrokiem z dnia 1 lipca 2015 roku przed Sądem Okręgowym w Opolu w sprawie I C 436/12 zakończyło się w I instancji postępowanie w sprawie z powództwa klienta reprezentowanego przez radcę prawnego Michała Olszyńskiego przeciwko jednej z opolskich spółdzielni mieszkaniowych.  Sprawa miała charakter precedensowy, albowiem dotyczyła żądania przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność w sytuacji, gdy spółdzielnia nabyła budynek (i lokal) od byłego zakładu pracy powoda nieodpłatnie. Sąd uwzględnił powództwo w całości i zobowiązał pozwaną spółdzielnię do złożenia oświadczenia woli, którego przedmiotem jest wyodrębnienie własności prawa do lokalu wraz z przynależną piwnicą i udziałem w części wspólnej budynku oraz przeniesienie własności tak wyodrębnionego lokalu na powoda. Wyrok jest nieprawomocny. Jego uprawomocnienie spowoduje takie skutki, jakby spółdzielnia zawarła z członkiem spółdzielni umowę o wyodrębnieniu i przeniesieniu własności prawa do lokalu.

Stan faktyczny i prawny 

      Lokal, którego dotyczyło postępowanie, znajduje się w budynku wybudowanym w okresie PRL przez zakład pracy, którego pracownikiem była powódka. Lokal ten został przydzielony powódce, która od momentu przydziału nieprzerwanie zamieszkuje w tymże lokalu wraz z rodziną. W latach 90-tych, w związku z wygaszeniem działalności zakładu pracy, własność budynków i  praw do gruntu, na którym zostały wybudowane budynki mieszkalne, zostały przeniesione na rzecz spółdzielni mieszkaniowej nieodpłatnie – w formie darowizny, z jednoczesnym jednak zobowiązaniem do przyjęcia w poczet członków spółdzielni dotychczasowych lokatorów – byłych pracowników wspomnianego zakładu pracy, w tym powódki. Wobec sporu ze spółdzielnią powódka uzyskała sądowe potwierdzenie tego, że przysługuje jej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

       W tym stanie faktycznym zostało złożone powództwo do Sądu Okręgowego w Opolu powództwo przeciwko spółdzielni w N. powództwo o stwierdzenie obowiązku złożenia przez spółdzielnię oświadczenia woli, którego treścią byłoby wyodrębnienie i przeniesienie na powódkę prawa własności do zajmowanego przez nią lokalu mieszkalnego. Podstawą roszczenia były przepisy art. 12 ust. 1 i art. 49(1) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późń. zm.), zgodnie z którymi na pisemne żądanie członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez członka spłat należności bieżących oraz spłaty przypadającej na na lokal członka części zobowiązań spółdzielni związanych z budową budynku, w którym znajduje się lokal. Jeśli spółdzielnia, mimo żądania członka spółdzielni, po spełnieniu powyższych warunków, nie przenosi własności, członek spółdzielni ma prawo zwrócić się do sądu o wydanie tzw. zastępczego oświadczenia woli, które zastępuje notarialną umowę przenoszącą własność lokalu. Zgodnie z art. 1047 § 1 k.p.c. jeżeli dłużnik jest zobowiązany do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące do złożenia oświadczenia zastępuje oświadczenia dłużnika.

      Istotą sporu i problemu prawnego w przedmiotowej sprawie było ustalenie tego, czy spółdzielnia, mimo iż nie poniosła żadnych kosztów budowy budynku, w którym znajduje się lokal członka, albowiem otrzymała tenże budynek za darmo, może żądać od członka kwoty wykupu – czy to określonej jako wkład budowlany, czy też jako wkład mieszkaniowy. Mec. Olszyński konsekwentnie w toku procesu dowodził, że skoro spółdzielnia żadnych kosztów nie poniosła, to nie może żądać od członka kwoty wykupu lokalu.

        Powyższy pogląd podzielił Sąd Okręgowy w Opolu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.