Wybory Prezydenta RP – jak złożyć protest wyborczy?

Protest wyborczy

     Organizacja wyborów powszechnych budziła w przeszłości niejednokrotnie wątpliwości dotyczące prawidłowości ich przeprowadzenia. Mogliśmy obserwować kontestowanie wyborów szczególnie w przypadku ostatnich jesiennych wyborów samorządowych. Co w sytuacji, gdy zaobserwujemy łamanie prawa przy wyborach prezydenckich? Czy przysługuje Nam protest wyborczy? Jeśli tak – gdzie go złożyć? 

    Problematykę protestów wyborczych reguluje obowiązujący od 1 sierpnia 2011 roku Kodeks wyborczy. Zgodnie z art. 82 Kodeksu wyborczego protest wyborczy może być wniesiony z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, bądź też w przypadku naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów. W przypadku wyborów na Prezydenta RP do rozpoznania protestów wyborczych właściwy jest wyłącznie Sąd Najwyższy (SN). Protest można złożyć osobiście w siedzibie SN, bądź też wysłać listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie 3 od dni od dnia oficjalnego podania wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą. 
       Co istotne dla obywateli, zgodnie z art. 6 Kodeksu wyborczego wszelkie pisma oraz postępowanie sądowe i administracyjne w sprawach wyborczych są wolne od opłat administracyjnych i kosztów sądowych. Protest wyborczy jest więc zwolniony z opłaty sądowej. Konieczne jest jednak to, aby osoba wnosząca protest sformułowała w nim zarzuty oraz przedstawiła lub wskazała dowody, na których opiera swoje zarzuty.

       Postępowanie w przedmiocie rozpoznania protestu toczy się w trybie nieprocesowym, a jego uczestnikami poza wnoszącym protest są także: przewodniczący właściwej komisji wyborczej albo jego zastępca oraz Prokurator Generalny. Sąd Najwyższy, po przeanalizowaniu protestu i dowodów, wydaje rozstrzygnięcie w formie opinii w każdym z osobna postępowaniu w przedmiocie poszczególnych protestów obywateli. Opinia, jeśli potwierdzone zostały zarzuty wnoszącego protest, powinna również zawierać ocenę, czy przestępstwo przeciwko wyborom lub naruszenie przepisów kodeksu miało wpływ na wynik wyborów

       O ważności wyborów Prezydenta RP Sąd Najwyższy rozstrzyga w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz po rozpoznaniu protestów wyborczych. Dopiero więc suma opinii w sprawach protestów wyborczych przekłada się na całościową ocenę wyborów dokonywaną przez Sąd Najwyższy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.