Niełatwo wykluczyć członka spółdzielni – dziennik „Rz” pisze o sprawie prowadzonej przez kancelarię Mec. Olszyńskiego

law

Podstawy wykluczenia muszą zostać ujęte w sposób niepozostawiający wątpliwości, jakie zachowania stanowiły, w ocenie wykluczającego organu, zawinione naruszenie obowiązków członka spółdzielni – stwierdził Sąd Najwyższy w sprawie V CSK 545/13 rozpoznając skargę kasacyjną wniesioną przez radcę prawnego Michała Olszyńskiego w imieniu klienta kancelarii. 

Powyższy wyrok jest dowodem na to, że już tylko z przyczyn formalnych można skutecznie zakwestionować uchwałę rady nadzorczej spółdzielni o wykluczeniu członka. Z orzecznictwa sądowego wynika jednak, że niełatwo wykluczyć z członkostwa w spółdzielni, nawet zachowując wymogi formalne.

Sądy w praktyce dopuszczają możliwość wykluczenia z członkostwa jako ostateczność, gdy dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić ze statutem spółdzielni lub dobrymi obyczajami, co zresztą wynika wprost z art. 24 Prawa spółdzielczego.

 Judykatura wskazuje, że wykluczenie członka ze spółdzielni powinno być rezerwowane dla drastycznych przypadków łamania prawa lub statutu spółdzielni, w tym głównie do przypadków długotrwałego nieopłacania należności czynszowych lub naruszania tzw. porządku domowego w sposób uciążliwy dla innych mieszkańców np. poprzez częste imprezy w lokalu mieszkalnym, awantury, dewastację części wspólnych nieruchomości. Nie uzasadnia zatem wykluczenia ze spółdzielni przeciętny spór z władzami spółdzielni, krytykowanie zarządu lub rady nadzorczej, kwestionowanie uchwał organów spółdzielni na drodze sądowej, tym bardziej jeśli prawne środki zaskarżenia przynoszą pozytywne skutki.

Podsumowując, należy stwierdzić, że wykluczenie członka spółdzielni nie może być represją za jego aktywną działalność jako członka spółdzielni, sprawowanie sui generis kontroli władz spółdzielni, do czego członek spółdzielni jest uprawniony na podstawie art. 18 Prawa spółdzielczego.

Patrz również: http://prawo.rp.pl/artykul/757966,1154409-Przyczyny-wykluczenia-ze-spoldzielni-musza-byc-konkretne.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.