Zmiany w rejestracji w KRS – będzie łatwiej przedsiębiorcom? Czy nowa wersja „jednego okienka” ułatwia założenie spółki?

Składanie podpisu

 

     Z dniem 1 grudnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany idą w kierunku diametralnego uproszczenia procedury rejestracji podmiotów gospodarczych i przyspieszenia momentu, w którym będzie możliwe rozpoczęcie działalności tworzonego podmiotu.    Do 30 listopada 2014 roku obowiązywała procedura tzw. jednego okienka, która polegała na tym, że niezależnie od formularzy i dokumentów niezbędnych do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym należało do wniosku załączyć również formularze niezbędne do rejestracji podmiotu we właściwym urzędzie skarbowym i nadania numeru NIP, Głównym Urzędzie Statystycznym i nadania numeru REGON oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (i to niezależnie od tego, czy podmiot od razu zamierza zatrudniać pracowników).

„Jedno okienko” od 1 grudnia 2014 roku

        Powyższe zasady w sposób istotny zmieniły się od 1 grudnia br. Nie trzeba już składać w KRS uciążliwych przy wypełnianiu formularzy NIP-2, ZUS-ZPA i RG-1 oraz załączników. Nie trzeba również przedkładać dodatkowego egzemplarza umowy spółki oraz dokumentu potwierdzającego tytułu do lokalu, w którym podmiot ma mieć siedzibę (np. umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, aktu własności itp.). Od 1 grudnia br. wszelkie formalności związane z rejestracją w urzędzie skarbowym, ZUS i GUS załatwią między sobą urzędy, a ściślej dane te zostaną przesłane przez system informatyczny.

UWAGA: Do 21 dni od momentu rejestracji spółki w KRS konieczna będzie wizyta w urzędzie skarbowym właściwym z uwagi na siedzibę spółki, aby dopełnić dodatkowych formalności i przekazać dodatkowe dane takie, jak: numer rachunku bankowego spółki, czy liczba zatrudnionych pracowników.

Co jeszcze się zmienia? Uwaga na nowe formularze!

    W związku ze zmianą przepisów doszło również do zmiany znacznej części formularzy i załączników niezbędnych do rejestracji w KRS oraz uproszczeń w zakresie rejestracji przedmiotu działalności spółek. Zmieniły się następujące formularze: KRS-W1, KRS-W2, KRS-W3, KRS-W4, KRS-W5, KRS-W6, KRS-W7, KRS-W8, KRS-W9, KRS-W10, KRS-W20, KRS-W22, KRS-Z30, KRS-WH, KRS-WM, KRS-ZM, KRS-ZN, KRS-W21, KRS-W12, KRS-W13, KRS-W14.

   Powyższe zmiany formalne mają istotne znaczenie praktyczne, albowiem złożenie wniosku na nieaktualnym formularzu oznacza brak formalny wniosku o wpis/zmianę wpisu i przeszkodę do nadania dalszego biegu postępowaniu rejestrowemu.

     Warto zwrócić bliższą uwagę na nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zgłoszenia przedmiotu działalności spółki w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD). Do 30 listopada br. konieczne było wypełnianie licznych załączników do wniosku o rejestrację spółki w postaci formularzy KRS-WM w takiej ilości, aby wskazać wszystkie rodzaje planowanej przez spółkę działalności, które zostały wprowadzone do umowy spółki. W praktyce natomiast jest tak, że przedsiębiorcy wpisują do umowy spółki wszelkie rodzaje działalności, które choćby potencjalnie mogą w przyszłości wykonywać. Bywa też tak, że kierują się projektem umowy spółki zaproponowanym przez notariusza, który powiela wyliczenie rodzajów działalności z poprzednio stosowanych wzorów i projektów umów. W efekcie często w umowie spółki wpisanych jest nawet do 100 przedmiotów działalności, które faktycznie niewiele mają wspólnego z profilem działalności danej spółki. Co więcej, taka konstrukcja powoduje, że sam wpis spółki jest nieprzejrzysty i nie pozwala na podstawie danych z KRS ustalić, czy tak naprawdę zajmuje się spółka.

Zgłoszenie przedmiotu działalności – uproszczenia i działalność przeważająca

   Ustawodawca wprowadził w odpowiedzi na powyższą praktykę modyfikację. Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 40 pkt 1 ustawy o KRS w dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie więcej jednak niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Niezależnie więc od liczby pozycji PKD wpisanych do umowy spółki do KRS zgłaszanych ma być tylko 10 pozycji, w tym jeden przedmiot, który pozwoli najlepiej scharakteryzować profil działalności spółki.

   Przepisy przejściowe ustawy nowelizującej ustawę o KRS dają 5 lat na dostosowanie aktualnie obowiązujących wpisów do wymogów art. 40 Ustawy o KRS. Jeśli jednak wcześniej składane będą wnioski o zmianę wpisu (np. przy okazji zmiany składu osobowego organów spółki), to już wówczas należy zgłosić przedmiot działalności spółki według nowych – uproszczonych zasad.

Ocena zmian

  Wszelkie uproszczenia i podejmowane próby odformalizowania postępowania rejestrowego należy ocenić pozytywnie. Do tej pory bowiem formalizm postępowania o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym przewyższa rygorami wszelkie inne postępowania sądowe, nawet te z użyciem formularzy urzędowych. Sędziowie i referendarze opanowali do perfekcji wyszukiwanie wszelkie pomyłek i nieścisłości w wypełnianych przez wnioskodawców formularzach, doprowadzając niejednokrotnie przedsiębiorców do frustracji i bezsilności. Czy jednak, jak twierdzi ustawodawca w uzasadnieniu nowelizacji Ustawy o KRS, uda się skrócić proces rejestracji spółki do 7 dni? Można w to szczerze wątpić, choć autor niniejszej wypowiedzi wskazuje, że w ostatnim czasie udało mu się złożyć w imieniu klienta wniosek o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS, co przyniosło efekt w postaci wpisu do rejestru w terminie krótszym niż 10 dni. Takie sytuacje to jednak niestety ciągle wyjątek (potwierdzający regułę…).

Leave a Reply

Your email address will not be published.